THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 204 | 94 TRÚNG 3C: 204 | TRÚNG SL: 94X2
19-02-2020 298 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50X2
18-02-2020 716 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 826 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 776 | 89 TRÚNG 3C: 776 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 416 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-02-2020 744 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 241 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
12-02-2020 757 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
11-02-2020 685 | 37 TRƯỢT | TRÚNG SL: 37
10-02-2020 036 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
09-02-2020 446 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 292 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
07-02-2020 864 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28
06-02-2020 265 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
05-02-2020 704 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2