THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 30-09-2020
29-09-2020 2-3 | 12 62 | 48 83 95 80 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 48 83 80
28-09-2020 3-1 | 84 49 | 36 23 90 56 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 84 49X2 | TRÚNG XIÊN 4: 36 23 90 56
27-09-2020 4-6 | 71 36 | 87 33 11 64 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG LÔ: 33 11 64
26-09-2020 6-7 | 86 15 | 28 84 68 53 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 86 15X2 | TRÚNG XIÊN 4: 28 84 68 53
25-09-2020 1-9 | 94 67 | 17 40 07 66 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 17 40X2 07X2
24-09-2020 8-2 | 59 76 | 43 79 66 56 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 43 79 66 56
23-09-2020 1-1 | 69 98 | 73 31 87 86 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 31 87 86
22-09-2020 8-6 | 93 18 | 69 76 28 17 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 69 76 17
21-09-2020 5-7 | 11 35 | 95 35 63 17 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 11 35 | TRÚNG XIÊN 4: 95 35 63 17
20-09-2020 4-4 | 98 53 | 52 13 24 00 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52 00
19-09-2020 0-6 | 92 14 | 86 78 34 04 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 92 14 | TRÚNG LÔ: 86X2 78 04
18-09-2020 9-0 | 76 97 | 90 88 98 13 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 76 97 | TRÚNG LÔ: 90 88 98
17-09-2020 7-2 | 13 42 | 71 61 14 70 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 61 14 70
16-09-2020 8-2 | 61 54 | 82 87 62 11 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 61 54 | TRÚNG LÔ: 82 87 11
15-09-2020 3-0 | 57 71 | 35 43 36 62 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35 43
14-09-2020 8-9 | 38 88 | 09 89 49 33 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 38 88 | TRÚNG LÔ: 09 89X2 33