THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 1-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-02-2020 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-02-2020 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-02-2020 2-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-02-2020 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-02-2020 2-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-02-2020 4-6 TRƯỢT
13-02-2020 1-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
11-02-2020 7-4 TRƯỢT
10-02-2020 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-02-2020 5-6 TRƯỢT
08-02-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9
07-02-2020 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
06-02-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-02-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5