THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
29-11-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
28-11-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
27-11-2020 0-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-11-2020 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7
25-11-2020 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-11-2020 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
23-11-2020 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-11-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-11-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-11-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
19-11-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-11-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2020 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
16-11-2020 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
15-11-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8