THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 04 | 105 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
29-11-2020 69 | 668 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
28-11-2020 54 | 763 TRƯỢT | TRƯỢT
27-11-2020 27 | 126 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 126
26-11-2020 71 | 072 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
25-11-2020 36 | 035 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRƯỢT
24-11-2020 64 | 663 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
23-11-2020 43 | 843 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG 3C: 843
22-11-2020 97 | 596 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 596
21-11-2020 61 | 562 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
20-11-2020 80 | 781 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
19-11-2020 17 | 017 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 017
18-11-2020 40 | 620 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2020 93 | 093 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 093
16-11-2020 30 | 120 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
15-11-2020 18 | 819 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT